ਨੀ ਜੱਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵੈਲੀ
ਨੀ ਜੱਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵੈਲੀ
ਨੀ ਜੱਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵੈਲੀ

ਨੀ ਜੱਟ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵੈਲੀ