Explore Hindu Mother, Mother Time and more!

Explore related topics

Sri Rama,Sri Sri Radha Rasabihari Temple, ISKCON Juhu, Mumbai (Official)

Sri Rama,Sri Sri Radha Rasabihari Temple, ISKCON Juhu, Mumbai (Official)

Lord Shiva and wife Goddess Sati. Sati is also known as Shakti i.e. energy. She is the personification of the entire energy of the universe.

Lord Shiva and wife Goddess Sati. Sati is also known as Shakti i.e. energy. She is the personification of the entire energy of the universe.

Lord Shiva.... .... ..... .. ...... ऊँशिवः ऊँसदाशिवः ऊँशंभुः ऊँभोलेनाथः ऊँशिवापियः ऊँभूतपतिः ऊँपशुपतिः ऊँहरः ऊँहरीः ऊँपिनाकीः ऊँकामारीः ऊँभिमः ऊँकालकालः ऊँभगवानः ऊँनीलकंठः ऊँशितीकंठः ऊँकैलासवासीः ऊँगंगाघरः ऊँजटाघरः ऊँविरुपाकः ऊँवीरभद़ः ऊँशूलपाणीः ऊँविषणुवलभः ऊँविशवेशवरः ऊँभवः ऊँअजः ऊँपालॅवतीपतीः ऊँअनंतः ऊँमूडः ऊँसोमः ऊँहविः ऊँपरमातमाः ऊँवृषांगः ऊँसवॅजः ऊँसामप़ियः ऊँवृषभारूढः ऊँकठोरः ऊँयजमयः ऊँललाटाकः ऊँऊग़ः ऊँकृपानिघीः ऊँतारकः ऊँकवचिः ऊँखंडपरशुः…

Lord Shiva.... .... ..... .. ...... ऊँशिवः ऊँसदाशिवः ऊँशंभुः ऊँभोलेनाथः ऊँशिवापियः ऊँभूतपतिः ऊँपशुपतिः ऊँहरः ऊँहरीः ऊँपिनाकीः ऊँकामारीः ऊँभिमः ऊँकालकालः ऊँभगवानः ऊँनीलकंठः ऊँशितीकंठः ऊँकैलासवासीः ऊँगंगाघरः ऊँजटाघरः ऊँविरुपाकः ऊँवीरभद़ः ऊँशूलपाणीः ऊँविषणुवलभः ऊँविशवेशवरः ऊँभवः ऊँअजः ऊँपालॅवतीपतीः ऊँअनंतः ऊँमूडः ऊँसोमः ऊँहविः ऊँपरमातमाः ऊँवृषांगः ऊँसवॅजः ऊँसामप़ियः ऊँवृषभारूढः ऊँकठोरः ऊँयजमयः ऊँललाटाकः ऊँऊग़ः ऊँकृपानिघीः ऊँतारकः ऊँकवचिः ऊँखंडपरशुः…

Pinterest
Search