The composition of this photo is incredible they chose the right time of day to take this photo with the sun that's setting which is also reflecting in the water, a graduation filter has been used making the blue sky look darker and also making the clouds dark as well, the rule of thirds applies as some of the clouds are along the line of the horizontal line.

The composition of this photo is incredible they chose the right time of day to take this photo with the sun that's setting which is also reflecting in the water, a graduation filter has been used making the blue sky look darker and also making the clouds dark as well, the rule of thirds applies as some of the clouds are along the line of the horizontal line.

silent me_by_Oer-Wout600_600

Landscape Photography by Oer Wout

breathe in this moment_by_Oer-Wout600_399

Landscape Photography by Oer Wout

breathe in this moment_by_Oer-Wout600_399

Աշուն Տատիկը  Լինում է, չի լինում մի շատ գեղեցիկ Աշուն Տատիկ է լինում: Էս Աշուն Տատիկը էնքան գունավոր մրգեր է բերում, որ երբ ես մեկը կերա, իմ թշերը կարմրեցին, երբ Աշուն Տատիկը տեսավ, ինձ տվեց մանուշակագույն միրգը, երբ ես կերա, իմ թշերը մանուշակագույն դարձան: Մի օր, երբ եկավ ձմեռը, Աշուն Տատիկը հիվանդացավ: Նա էլ չէր կարող մեզ գունավոր մրգեր տալ։ Մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ արևից լավ միջոց չկա: Ես Թ – 1 ինքնաթիռով թռա և արևին հայտնեցի պատահածի մասին։ Արևը հավաքեց իր ուժերը և դուրս եկավ…

Աշուն Տատիկը Լինում է, չի լինում մի շատ գեղեցիկ Աշուն Տատիկ է լինում: Էս Աշուն Տատիկը էնքան գունավոր մրգեր է բերում, որ երբ ես մեկը կերա, իմ թշերը կարմրեցին, երբ Աշուն Տատիկը տեսավ, ինձ տվեց մանուշակագույն միրգը, երբ ես կերա, իմ թշերը մանուշակագույն դարձան: Մի օր, երբ եկավ ձմեռը, Աշուն Տատիկը հիվանդացավ: Նա էլ չէր կարող մեզ գունավոր մրգեր տալ։ Մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ արևից լավ միջոց չկա: Ես Թ – 1 ինքնաթիռով թռա և արևին հայտնեցի պատահածի մասին։ Արևը հավաքեց իր ուժերը և դուրս եկավ…

dream wide awake_by_Oer-Wout600_600

Landscape Photography by Oer Wout

soul dive_by_Oer-Wout600_600

Landscape Photography by Oer Wout

Pinterest
Search