ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീട്ടമ്മയെപ്പറ്റിച്ച്‌ 11 ലക്ഷം തട്ടിയവരെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%ab%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%ac%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d-%e0%b4%b5%e0%b4%b4%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b5%80%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae%e0%b4%af/

ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീട്ടമ്മയെപ്പറ്റിച്ച്‌ 11 ലക്ഷം തട്ടിയവരെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%ab%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%ac%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d-%e0%b4%b5%e0%b4%b4%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b5%80%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae%e0%b4%af/

മലപ്പുറം പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റില്‍ Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%ae%e0%b4%b2%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%82-%e0%b4%aa%e0%b4%be%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e2%80%8c%e0%b4%aa%e0%b5%8b%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b5%8d/

മലപ്പുറം പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റില്‍ Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%ae%e0%b4%b2%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%82-%e0%b4%aa%e0%b4%be%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e2%80%8c%e0%b4%aa%e0%b5%8b%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b5%8d/

കവാനിയുടെ പിന്നില്‍ കുത്തി ചിലിയന്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ഗോണ്‍സാലോയ്ക്ക് വിലക്ക് Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/sports-anweshanam/%e0%b4%95%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%a4-2/

കവാനിയുടെ പിന്നില്‍ കുത്തി ചിലിയന്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ഗോണ്‍സാലോയ്ക്ക് വിലക്ക് Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/sports-anweshanam/%e0%b4%95%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%aa%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%a4-2/

Da li vam je dosta Facebook-a? Ako jeste niste jedini. Novo istraživanje koje je u decembru sproveo Pew Research Center otkrilo je da je 61% korisnika društvene mreže u jednom trenutku odlučilo da nekoliko nedelja ili duže odmori od Facebook-a.

Da li vam je dosta Facebook-a? Ako jeste niste jedini. Novo istraživanje koje je u decembru sproveo Pew Research Center otkrilo je da je 61% korisnika društvene mreže u jednom trenutku odlučilo da nekoliko nedelja ili duže odmori od Facebook-a.

കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ എഡിഎമ്മിനെതിരെ നടപടി ഉടന്‍ Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%95%e0%b5%88%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%82%e0%b4%b2%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%99%e0%b5%8d%e0%b4%99%e0%b4%bf%e0%b4%af-%e0%b4%8e%e0%b4%a1%e0%b4%bf%e0%b4%8e%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae/

കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ എഡിഎമ്മിനെതിരെ നടപടി ഉടന്‍ Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/asianet-news/crime-asianet-news/%e0%b4%95%e0%b5%88%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%82%e0%b4%b2%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b4%be%e0%b4%99%e0%b5%8d%e0%b4%99%e0%b4%bf%e0%b4%af-%e0%b4%8e%e0%b4%a1%e0%b4%bf%e0%b4%8e%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae/

സി.ഐ.എസ് ഇനി വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കേണ്ട : വ്യോമ മന്ത്രാലയം Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/national-anweshanam/%e0%b4%b8%e0%b4%bf-%e0%b4%90-%e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%87%e0%b4%a8%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%be%e0%b4%b5%e0%b4%b3%e0%b4%a4/

സി.ഐ.എസ് ഇനി വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കേണ്ട : വ്യോമ മന്ത്രാലയം Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/national-anweshanam/%e0%b4%b8%e0%b4%bf-%e0%b4%90-%e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%87%e0%b4%a8%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%be%e0%b4%b5%e0%b4%b3%e0%b4%a4/

പണത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ 17% മാത്രം

പണത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ 17% മാത്രം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ് പാസ്‌വേഡുകള്‍ക്ക് ഇമോജി

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ് പാസ്‌വേഡുകള്‍ക്ക് ഇമോജി

മാതൃഭൂമി മുന്‍ ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര്‍ വി.രാജഗോപാല്‍ അന്തരിച്ചു Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/kerala-anweshanam/%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%a4%e0%b5%83%e0%b4%ad%e0%b5%82%e0%b4%ae%e0%b4%bf-%e0%b4%ae%e0%b5%81%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%a1%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b5%82%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf/

മാതൃഭൂമി മുന്‍ ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര്‍ വി.രാജഗോപാല്‍ അന്തരിച്ചു Check more at http://www.wikinewsindia.com/malayalam-news/anweshanam/kerala-anweshanam/%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%a4%e0%b5%83%e0%b4%ad%e0%b5%82%e0%b4%ae%e0%b4%bf-%e0%b4%ae%e0%b5%81%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%a1%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b5%82%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf/

ബംഗ്ലാദേശിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു : ധോണി

ബംഗ്ലാദേശിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു : ധോണി

Pinterest
Search