Explore Mythology Evil, Iranian Mythology and more!

Explore related topics

Azhdahak, Armenian and Iranian mythology evil dragon, NDI Dahakan. NDI is a viper, snake, dragon, fighting against the god of thunder Trayetaonan Shah-Name: NDI Dahakan acts as a foreign tyrant king, Zohak name, which fought against, wins, and the chain is Hrudene. This mythical dragon NDI Dahakan the old novel became the Median king, who wins and kills Tigran.

Azhdahak, Armenian and Iranian mythology evil dragon, NDI Dahakan. NDI is a viper, snake, dragon, fighting against the god of thunder Trayetaonan Shah-Name: NDI Dahakan acts as a foreign tyrant king, Zohak name, which fought against, wins, and the chain is Hrudene. This mythical dragon NDI Dahakan the old novel became the Median king, who wins and kills Tigran.

Աժդահակ, հայ և իրանական առասպելաբանության չար վիշապ՝ Աժի Դահական։ Աժի նշանակում է իժ, օձ, վիշապ, որի դեմ կռվում է ամպրոպի աստված Թրայետաոնան Շահ-Նամեում: Աժի Դահական հանդես է գալիս իբրև օտար բռնակալ թագավոր՝ Զոհակ անունով, որի դեմ կռվում, հաղթում և որին շղթայում է Հրուդենը։ Այս առասպելական վիշապ Աժի Դահական հայոց հին վեպում դարձել է Մարաստանի թագավոր, որին հաղթում և սպանում է Տիգրանը։ https://en.wikipedia.org/wiki/Azhdahak

Աժդահակ, հայ և իրանական առասպելաբանության չար վիշապ՝ Աժի Դահական։ Աժի նշանակում է իժ, օձ, վիշապ, որի դեմ կռվում է ամպրոպի աստված Թրայետաոնան Շահ-Նամեում: Աժի Դահական հանդես է գալիս իբրև օտար բռնակալ թագավոր՝ Զոհակ անունով, որի դեմ կռվում, հաղթում և որին շղթայում է Հրուդենը։ Այս առասպելական վիշապ Աժի Դահական հայոց հին վեպում դարձել է Մարաստանի թագավոր, որին հաղթում և սպանում է Տիգրանը։ https://en.wikipedia.org/wiki/Azhdahak

Աժդահակ, լեռնագագաթ Գեղամա լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածում. վերջինիս ամենաբարձր գագաթն է։ Բացարձակ բարձրությունը 3597 մ է։ Գագաթին կից` հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խառնարան` լցված ջրով։ Azhdahak, mountain ridge in the central part of the lake. its highest peak. The absolute height of 3597 m. On top of being the north-western side there is kharnaran` filled with water.

Աժդահակ, լեռնագագաթ Գեղամա լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածում. վերջինիս ամենաբարձր գագաթն է։ Բացարձակ բարձրությունը 3597 մ է։ Գագաթին կից` հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խառնարան` լցված ջրով։ Azhdahak, mountain ridge in the central part of the lake. its highest peak. The absolute height of 3597 m. On top of being the north-western side there is kharnaran` filled with water.

Pinterest
Search