Pinterest
"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

Ein interessantes Bild - nur die eine Blüte im Zentrum des Bildes ist scharf dargestellt, die Die Blende wird weit geöffnet gewesen sein.

Ein interessantes Bild - nur die eine Blüte im Zentrum des Bildes ist scharf dargestellt, die Die Blende wird weit geöffnet gewesen sein.

(=^.^=) Thanks, Pinterest Pinners, for stopping by, viewing, re-pinning,  following my boards.  Have a beautiful day! ^..^ and “Feel free to share on Pinterest ^..^  #forganicgardenandhomes

(=^.^=) Thanks, Pinterest Pinners, for stopping by, viewing, re-pinning, following my boards. Have a beautiful day! ^..^ and “Feel free to share on Pinterest ^..^ #forganicgardenandhomes

swansong-willows: “ (via Pin by Trudy Hinrichs on Serene scenery | Pinterest) ”

swansong-willows: “ (via Pin by Trudy Hinrichs on Serene scenery | Pinterest) ”