Explore these ideas and much more!

تواضع و فروتنی از نظر علمی درحقیقت پاداشی است که آدم مهر طلب به غرور درب و داغون شده خود می دهد آدم له و لورده  را متواضع و فروتن نامیده اند http://holakoueearchive.co

تواضع و فروتنی از نظر علمی درحقیقت پاداشی است که آدم مهر طلب به غرور درب و داغون شده خود می دهد آدم له و لورده را متواضع و فروتن نامیده اند http://holakoueearchive.co

برای مبارزه با افسردگی خود را درگیر کارهایی بکنید که تمام توان و انرژی شما را می طلبد http://holakoueearchive.co

برای مبارزه با افسردگی خود را درگیر کارهایی بکنید که تمام توان و انرژی شما را می طلبد http://holakoueearchive.co

مسئولیت این است که من اتاق خودم را درست کنم ولی رسالت این است که اتاق همه را درست کنم. http://holakoueearchive.co

مسئولیت این است که من اتاق خودم را درست کنم ولی رسالت این است که اتاق همه را درست کنم. http://holakoueearchive.co

اگر همیشه کارهایمان را تحت فشار پدر و مادر انجام دهیم زمانی که این فشار روی ما نیست از کار می افتیم http://holakoueearchive.co

اگر همیشه کارهایمان را تحت فشار پدر و مادر انجام دهیم زمانی که این فشار روی ما نیست از کار می افتیم http://holakoueearchive.co

در دنیای امروز که آدمها با هم متفاوت هستند، دو آدم وابسته دیر یا زود دشمن هم خواهند شد http://holakoueearchive.rocks

در دنیای امروز که آدمها با هم متفاوت هستند، دو آدم وابسته دیر یا زود دشمن هم خواهند شد http://holakoueearchive.rocks

عشق تلخ ترین و بدترین واقعیات را می تواند هضم کند , جذب کند, و دفع کند  اما هیچ  رابطه سالمی ، دروغ را نمی تواند ادامه دهد http://holakoueearchive.co

عشق تلخ ترین و بدترین واقعیات را می تواند هضم کند , جذب کند, و دفع کند اما هیچ رابطه سالمی ، دروغ را نمی تواند ادامه دهد http://holakoueearchive.co

وقتي كه بهترين كودك ،كودكي است كه بنده باشد ، معلوم كه شما موجودي را بار مي اوريد كه  بنده ي هر اربابي و بره ي هر گرگي خواهد شد . http://holakoueearchive.co

وقتي كه بهترين كودك ،كودكي است كه بنده باشد ، معلوم كه شما موجودي را بار مي اوريد كه بنده ي هر اربابي و بره ي هر گرگي خواهد شد . http://holakoueearchive.co

عشق آدم را به انجا مي رساند كه راحتي او به اندازه راحتي من، زندگي او به اندازه زندگي من و خوشبختي او به اندازه خوشبختي من ارزشمند می شود. http://holakoueearchive.co

عشق آدم را به انجا مي رساند كه راحتي او به اندازه راحتي من، زندگي او به اندازه زندگي من و خوشبختي او به اندازه خوشبختي من ارزشمند می شود. http://holakoueearchive.co

دومین روزی که گفتید"" من خوبم"" می پذیرید که دیگران هم خوبند. من خوب هستم و تو هم خوب هستي پس  رابطه خوب است ، پس نتیجه هم خوب است . http://holakoueearchive.co

دومین روزی که گفتید"" من خوبم"" می پذیرید که دیگران هم خوبند. من خوب هستم و تو هم خوب هستي پس رابطه خوب است ، پس نتیجه هم خوب است . http://holakoueearchive.co

انسانها کفش و لباس پنج سال پیش خود را اسثفاده نمی کنند اما با باورهای هزاران سال قبل زندگی می کنند http://holakoueearchive.rocks

انسانها کفش و لباس پنج سال پیش خود را اسثفاده نمی کنند اما با باورهای هزاران سال قبل زندگی می کنند http://holakoueearchive.rocks

Pinterest
Search