Explore Tsukioka Yoshitoshi 3, Katagiri and more!

Explore related topics

17 Katagiri Tôichi no Kami Katsumoto writing a document (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

17 Katagiri Tôichi no Kami Katsumoto writing a document (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

09 Negoro no Komitsucha (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

09 Negoro no Komitsucha (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

24 Saitô Kuranosuke bound with rope (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

24 Saitô Kuranosuke bound with rope (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

13 Tsuji Yahei Morimasa (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

13 Tsuji Yahei Morimasa (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

16 Shigeno Daisuke raising hand to brow (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

16 Shigeno Daisuke raising hand to brow (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

22 Hirate Kenmotsu raising a baton (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

22 Hirate Kenmotsu raising a baton (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

08 Hideyori-kô Kita-no-Kata (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

08 Hideyori-kô Kita-no-Kata (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

27 Sagino Ike Heikurô holding severed head (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

27 Sagino Ike Heikurô holding severed head (1868, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

59 Matsunaga Harumatsu raising hands  (1869, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

59 Matsunaga Harumatsu raising hands (1869, Yoshitoshi. Kaidai Hyaku sensô)

Pinterest
Search