Issue 17 and 18 of the children’s magazine ‘Yozh’ (The Hedgehog), created for members of the Young Pioneers, 1930

Issue 17 and 18 of the children’s magazine ‘Yozh’ (The Hedgehog), created for members of the Young Pioneers, 1930

Elizaveta Tarakhovskaya, Depatrment Store [Универмаг], illustrated by Fedor Kondratov, interior, 1930

Elizaveta Tarakhovskaya, Depatrment Store [Универмаг], illustrated by Fedor Kondratov, interior, 1930

M. Ilyin (Ilya Marshak) Automobile Learns to Walk, cover design by Nikolai Lapshin

M. Ilyin (Ilya Marshak) Automobile Learns to Walk, cover design by Nikolai Lapshin

Georgi and Vladimir Stenberg "Kamerny Teatr" Kinopechat', Leningrad, 1927.  With original wrappers illustrated by the Stenberg Brothers, and numerous black and white photographs in the text. This book by the playwright, poet, and theater critic Yakov Apushkin has as its subject Alexander Tairov's famous Moscow Chamber Theatre.

Georgi and Vladimir Stenberg "Kamerny Teatr" Kinopechat', Leningrad, 1927. With original wrappers illustrated by the Stenberg Brothers, and numerous black and white photographs in the text. This book by the playwright, poet, and theater critic Yakov Apushkin has as its subject Alexander Tairov's famous Moscow Chamber Theatre.

Natan Isaevich Altman "Lenin" Izdaniye otdela Izobrazhitelnykh iskusstv narodnogo komissariata po prosveshcheniiu, Peterburg, 1921. Cover Designed by Altman.

Natan Isaevich Altman "Lenin" Izdaniye otdela Izobrazhitelnykh iskusstv narodnogo komissariata po prosveshcheniiu, Peterburg, 1921. Cover Designed by Altman.

Kazimir Malevich, Nikolai Nikolaevich Punin "Pervyi tsikl lektsii chitannykh na kratkosrochnykh dlya uchitelei risovnaiya" Izo NKP, Petrograd, 1920.

Kazimir Malevich, Nikolai Nikolaevich Punin "Pervyi tsikl lektsii chitannykh na kratkosrochnykh dlya uchitelei risovnaiya" Izo NKP, Petrograd, 1920.

Pinterest
Search