Sham Mandhian

Sham Mandhian

Marine drive / G.M at Necklace View restaurant