Kailas Sanap

Kailas Sanap

मी मला शोधता शोधता खूप दूर आलो होतो ..., एका वळणावर ती मला भेटली.ती हि काहीतरी शोधत होती ,माझ्यासारखीच ...स्वतःलाच ! मग आम्ही दोघही एकत्र शोधू लागलो . श
Kailas Sanap