ನನ್ನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ..!
1.34k Pins42 Followers
ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಬದಲು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಸರಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಬದಲು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಸರಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಬದಲು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಸರಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಬದಲು ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಸರಿ.

ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ , ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡು ಅದು ಸಾಧ್ಯ.

ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ , ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡು ಅದು ಸಾಧ್ಯ.

ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲ ಸಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲ ಸಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಅಹ೯ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಾಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬಹುದು

ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲ ಸಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲ ಸಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಅಹ೯ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಾಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬಹುದು

ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ...

ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ...

ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎಂಬುದು  ಮನುಷ್ಯನನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ,  ಆದರೆ , ಅವನ ನಿಜ  ಸ್ವರೂಪವನ್ನು  ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ , ಆದರೆ , ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, "ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, "ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

Pinterest
Search