The lone tree On the plain

The lone tree On the plain