எத்தனை வேற்றுமை  விழியில் வழியும்  கண்ணீர் காய்ந்து  ‘விடுதலை விடியல்’  எப்போது கிடைக்கும் என் இந்திய தாயே!?    ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு!  வேற்றுமை என்றுமே தாழ்வு!  இந்தியனாய் வீறு கொண்ட பெருமை அடைகிறேன்,  தேசிய உணர்வு கொண்ட என் சக  சகோதர சகோதரிகளோடு!

எத்தனை வேற்றுமை விழியில் வழியும் கண்ணீர் காய்ந்து ‘விடுதலை விடியல்’ எப்போது கிடைக்கும் என் இந்திய தாயே!? ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு! வேற்றுமை என்றுமே தாழ்வு! இந்தியனாய் வீறு கொண்ட பெருமை அடைகிறேன், தேசிய உணர்வு கொண்ட என் சக சகோதர சகோதரிகளோடு!

Social Awareness : Women Safety in India! - World's 4th dangerous nation for our mother, wife, sister, daughter and friend. :-( Violence against women is present in every country, cutting across the boundaries of culture, class, education, income, ethnicity and age. Even though it is now forbidden in most parts of the world, the reality is that violations against women’s rights are often sanctioned under the garb of cultural practices and norms or through misinterpretation of religious…

Social Awareness : Women Safety in India! - World's 4th dangerous nation for our mother, wife, sister, daughter and friend. :-( Violence against women is present in every country, cutting across the boundaries of culture, class, education, income, ethnicity and age. Even though it is now forbidden in most parts of the world, the reality is that violations against women’s rights are often sanctioned under the garb of cultural practices and norms or through misinterpretation of religious…

Pinterest
Search