Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Ujjani Dam " Bhima Dam ", Solapur, Maharashtra @ http://ijiya.com/8236817

1
1

Lava Kusha Vana, Alamatti Dam, Bijapur, Karnataka @ http://ijiya.com/8236616

1

Lava Kusha Vana, Alamatti Dam, @ http://ijiya.com/8236616

Ujjani Dam " Bhima Dam ", Solapur, Maharashtra @ http://ijiya.com/8236817

Stunning scene of Srisailam Dam, AP, India @ http://ijiya.com/8235886

Srisailam Dam On Krishna River, Andhra Pradesh, India @ http://ijiya.com/8235886

Srisailam Dam On Krishna River, Andhra Pradesh, India @ http://ijiya.com/8235886

Ujjani Dam " Bhima Dam ", Solapur, Maharashtra @ http://ijiya.com/8236817