The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast.  The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

The U.S. Navy’s next-generation supercarrier, the future USS Gerald R. Ford (CVN 78), has taken to sea for the first time for several days of builder’s trials off Virginia’s coast. The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the first of two ships in the U.S. Navy’s next generation aircraft carrier, known as the Gerald R. Ford class. The Ford-class is the first new U.S. aircraft carrier design in 40 years, replacing some of the Navy’s Nimitz-class carriers.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) builder's sea trials

USS Gerald R. Ford (CVN 78) builder's sea trials

I christen thee, the USS Gerald Ford: Susan Ford Bales, daughter of former President Gerald R. Ford, right, christens the USS Gerald R. Ford aircraft carrier...>

America christens $13billion aircraft carrier USS Gerald R. Ford

I christen thee, the USS Gerald Ford: Susan Ford Bales, daughter of former President Gerald R. Ford, right, christens the USS Gerald R. Ford aircraft carrier...>

USS Gerald R. Ford (CVN-78) Challange Coin

USS Gerald R. Ford (CVN-78) Challange Coin

USS Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu đầu tiên thuộc lớp hàng không mẫu hạm cùng tên. Kế hoạch đóng tàu được công bố đầu năm 2007 và nó được đặt tên thánh năm 2013. Theo kế hoạch, USS Gerald R. Ford sẽ được triển khai tháng 3/2016 và góp mặt trong nhiệm vụ đầu tiên năm 2019. USS Gerald R. Ford thay thế vai trò của tàu USS Enterprise (CVN-65) khi nó nghỉ hưu sau 51 năm phục vụ. Theo những tính toán ban đầu, tổng chi phí dự án đóng USS Gerald R. Ford lên tới 17 tỷ USD.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu đầu tiên thuộc lớp hàng không mẫu hạm cùng tên. Kế hoạch đóng tàu được công bố đầu năm 2007 và nó được đặt tên thánh năm 2013. Theo kế hoạch, USS Gerald R. Ford sẽ được triển khai tháng 3/2016 và góp mặt trong nhiệm vụ đầu tiên năm 2019. USS Gerald R. Ford thay thế vai trò của tàu USS Enterprise (CVN-65) khi nó nghỉ hưu sau 51 năm phục vụ. Theo những tính toán ban đầu, tổng chi phí dự án đóng USS Gerald R. Ford lên tới 17 tỷ USD.

Pinterest
Search