நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். உபாகமம் 28:14

நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். உபாகமம் 28:14

என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். ஏசாயா 49:16

என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். ஏசாயா 49:16

மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். உபாகமம் 8:5

மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். உபாகமம் 8:5

கர்த்தருடைய ஆவி உன்மேல் இறங்குவார்; நீ அவர்களோடேகூடத் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி…. 1 சாமுவேல் 10:6

கர்த்தருடைய ஆவி உன்மேல் இறங்குவார்; நீ அவர்களோடேகூடத் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி…. 1 சாமுவேல் 10:6

நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படியே செய்வேன். யாத்திராகமம் 33:17

நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படியே செய்வேன். யாத்திராகமம் 33:17

நானே வானத்திலிருந்திறங்கின ஜீவ அப்பம். யோவான் 6:51

நானே வானத்திலிருந்திறங்கின ஜீவ அப்பம். யோவான் 6:51

பயப்படாதே… ஜீவகிரீடத்தை உனக்குத் தருவேன். வெளிப்படுத்தல் 2:10

பயப்படாதே… ஜீவகிரீடத்தை உனக்குத் தருவேன். வெளிப்படுத்தல் 2:10

நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். யோவான் 14:6

நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். யோவான் 14:6

ஜெபத்திற்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும், என் செவிகள்க வனிக்கிறவைகளுமாயிருக்கும். 2 நாளாகமம் 7:15

ஜெபத்திற்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும், என் செவிகள்க வனிக்கிறவைகளுமாயிருக்கும். 2 நாளாகமம் 7:15

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ செய்யும் எல்லாவற்றிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உபாகமம் 15:18

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ செய்யும் எல்லாவற்றிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உபாகமம் 15:18

Pinterest
Search