Dinesh Awate

Dinesh Awate

'' जेव्हा.आपल्या.बोटाची.नखे.वाढतात.. तेव्हा आपण.फक्त..नखे.कापतो...बोटे.नाही, तसेच.. जेव्हा.आप.आपसात.गैरसमजुती वाढतात.. तेव्हा.आपला.स्वाभिमान.(Ego) काहीसा.कापायल