ചില ചന്തി ചിന്തകള്‍

നവ മലയാളിയുടെ പിന്നാമ്പുറ വിരോധാഭാസ വിശേഷങ്ങള്‍ !
പ്രിയരെ, ചന്തി ചിന്തകൾ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതു വരെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പുസ്തകം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആദ്യ പുസ്തത്തിനു തന്നെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫർ നൽകുന്നതും അത് ഇത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും. ഞങ്ങളിലും എഴുത്തുകാരനിലും നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി. സൈകതം ബുക്സ്

പ്രിയരെ, ചന്തി ചിന്തകൾ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതു വരെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പുസ്തകം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആദ്യ പുസ്തത്തിനു തന്നെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫർ നൽകുന്നതും അത് ഇത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും. ഞങ്ങളിലും എഴുത്തുകാരനിലും നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി. സൈകതം ബുക്സ്

പ്രിയരെ,  ചന്തി ചിന്തകൾ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതു വരെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പുസ്തകം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആദ്യ പുസ്തത്തിനു തന്നെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫർ നൽകുന്നതും അത് ഇത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും. ഞങ്ങളിലും എഴുത്തുകാരനിലും നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി.  സൈകതം ബുക്സ്

പ്രിയരെ, ചന്തി ചിന്തകൾ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതു വരെ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പുസ്തകം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ആദ്യ പുസ്തത്തിനു തന്നെ പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫർ നൽകുന്നതും അത് ഇത്രയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും. ഞങ്ങളിലും എഴുത്തുകാരനിലും നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി. സൈകതം ബുക്സ്

നവ മലയാളിയുടെ പിന്നാമ്പുറ വിരോധാഭാസ വിശേഷങ്ങള്‍ !

നവ മലയാളിയുടെ പിന്നാമ്പുറ വിരോധാഭാസ വിശേഷങ്ങള്‍ !

Pinterest
Search